/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Systémy pre školy

Prístupový systém SchoolGate

schoolgate

Prístupový systém SchoolGate vychádza z produktovej rady systémov UNIgate. Jedná sa o systém špeciálne navrhnutý pre potreby škôl a školských zariadení. Vďaka svojej modularite je použiteľný od najjednoduchších aplikácií až po rozsiahle systémy a je Schopný sa prispôsobovať aktuálnym individuálnym potrebám užívateľa.

Charakteristika

   • Modulárny elektronický prístupový systém
   • Komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami
   • Kontrola oprávnenia ku vstupu
   • Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov
   • Test prítomnosti
   • Použitie od najjednoduchších až po rozsiahle aplikácie
   • Ľahké zadávanie prístupových práv
   • Pružné doplňovanie, aktualizácia a vymazávanie prístupových práv
   • Automatizované SW vyhodnotenie
   • Možnosť evidencie dôvodov odchodov (dochádzková evidencia)
   • Vytváranie vlastných Zostáv a výstupov
   • Štatistiky

Využitie systému


Systém SchoolGate je vhodný pre zaistenie proti neoprávneným vstupom do akýchkoľvek priestorov ale tiež môže slúžiť pri zabezpečení pred neoprávneným užívaním strojov a zariadení. Výhodou systému je predovšetkým jeho modularita, vďaka ktorej sa dokáže prispôsobiť prakticky všetkým individuálnym požiadavkám klienta a naviac môže byť ľubovolne kedykoľvek rozširovaná o ďalšie Kontrólne miesta i užívateľské média. Prednosťou je tiež široká škála možných komponentov a možnosť designových či užívateľských zmien alebo doplnení, podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Komponenty

Riadiaca elektronika

 
Úplne autonómny modul s vlastnou diagnostikou.

Komunikuje sa čítacími terminálmi a je on-line prepojená s vyhodnocovacím PC a prípadnými ostatnými riadiacimi elektronikami na sieti.

Hlavnou úlohou riadiacej elektroniky je vedenie databázy užívateľov a ich prístupových práv v závislosti na čase, evidovať informácie z čítacích terminálov o priechodoch či dôvodoch priechodu užívateľov vo svojej pamäti, spravovať aktuálny dátum a čas, prípadne ovládať pripojené mechanické zariadenie (dverový zámok, závoru, turniket ...).

Každá riadiaca elektronika dokáže obslúžiť maximálne dva čítacie terminály a jedno ľubovolné mechanické zariadenie.
ridicijednotka

 

Prístupový terminál

 
Prístupový terminál alebo čítačka je umiestnená u vstupu do miest, ktoré sú treba ochrániť pred vstupom neoprávnených osôb.

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov. Dodáva sa v prevedení určenom pre bezkontaktné média i pre kontaktné identifikačné čipy.

Načítanie identifikačného média potom prebieha priblížením bezkontaktnej karty alebo prívesku na vzdialenosť až 20cm* alebo letmým priložením identifikačného čipu k zabudovanej čítacej sonde.

Jedinečný kód identifikačného média terminál načíta a posiela ďalej k vyhodnoteniu prístupových práv riadiacej jednotke.

Rozhodnutie o povolení či zamietnutí vstupu do chráneného priestoru je signalizované terminálom akustickým i optickým signálom.

Elektronika čítacieho terminálu môže byť rovnako zabudovaná do rôznych podôb krytu a v prípade bezkontaktného prevedenia tiež úplne pod omietku, čo je varianta maximálne odolná proti akýmkoľvek vonkajším vplyvom.


* )V závislosti na použitom médiu, terminály a okolitom prostredí

pristupovyterminal

pristupovyterminal
pristupovyterminal

 

Dochádzkový terminál

 
Princíp fungovania dochádzkového terminálu je prakticky zhodný s prístupovým terminálom.

Dochádzková varianta má naviac integrovaný podsvietený LCD displaj pre možnosť zobrazenia aktuálneho dáta a času a navoleného dôvodu odchodu a membránovú klávesnicu s vyznačenými dôvodmi odchodov.
pristupovyterminal

 

Adaptér k PC

 
Adaptér k PC sprostredkováva komunikáciu identifikačných médií s počítačom najmä pri ich zadávaní do systému.

Zároveň tvorí fyzické prepojenie medzi riadiacimi jednotkami na sieti a vyhodnocovacím počítačom cez sériový port PC.

Maximálna vzdialenosť medzi adaptérom a poslednou riadiacou jednotkou na sieti je 1000 metrov.

Adaptér slúži zároveň ako hardwarový kľúč, teda bez jeho pripojenia možno vyhodnocovací program spustiť len v DEMO - režime.
adapter k pc

 

Identifikačné média

 
Užívateľ môže voliť pre identifikáciu z dvoch variant identifikačných médií.

Pre elegantné a komfortné používanie sú bezpochyby najvhodnejšie bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz, na vzdialenosť až 20*cm, ktoré sa dodávajú vo forme ISO kariet alebo praktických príveskov.

Pre použitie v náročnejších podmienkach sú maximálne vhodné kontaktné identifikačné čipy, ktoré vďaka umiestnenia v puzdre z nerez oceli v tvare gombíkovej batérie sú prakticky nezničiteľné.

Pre načítanie identifikačného média stačí letmé priloženie či priblíženie média čítaciemu terminálu.


*) V závislosti na použitom médiu, terminály a okolitom prostredí
cipy
karta
Antivandal priveskystandardni privesky

 

SoftwareVyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY slúžia k zadávaniu, údržbe, prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databázy i komplexných informácii o jednotlivých užívateľoch a dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa. Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie o dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa a prípravy podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.


Využívaním elektronického dochádzkového systému vrátane vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA dosiahne prevádzkovateľ obmedzenie chybnosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej doby, zaznamenáva kvalitné zvýšenie osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúči neoprávnené nadčasové hodiny. V neposlednom rade je dosiahnuté prostredníctvom elektronického spracovania dosiahnutie časových a tým i finančných úspor pri spracovaní informácii o dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.

Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o všetkých aktuálnych, ale i vyradených užívateľoch, ich pohybe a prípadne ich neprítomnosti (absencii), vrátane zaradenia užívateľov do špecifických skupín s individuálnym nastavením prístupových práv.

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné zaznamenať akékoľvek zmeny, program umožňuje vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku, práceneschopnosť atď...).

Pomocou systému prístupových práv je možné konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení dochádzku editovať alebo len prehliadať. Program umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci môžu editovať dochádzku svojím podriadeným. Ďalej vyhodnocovací software obsahuje systém schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť následne vytlačená alebo dáta exportované do nadriadeného, spravidla mzdového systému.

Oba softwary sú určené pre operačný systém Windows 95 a vyššie.