/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

KOSguard

Charakteristika

Hlavnými výhodami systému pre kontrolu obchôdzky je spoľahlivá funkčnosť, vysoká životnosť, efektívne zriaďovacie náklady a flexibilita použitia.

   • odolné, ľahké vreckové snímače s vysokou životnosťou a optimalizovanou kapacitou pamäti až 8000 udalostí, bez zbytočných ovládacích prvkov a pohyblivých súčastí
   • systém pracuje na báze osvedčených kontaktných čipov iButton firmy MAXIM
   • jednoduchá montáž bez potreby vonkajšieho napájania a kabeláže
   • ľahká obsluha a údržba systému
   • automatické vyhodnotenie správnosti urobených obchôdzok
   • kvalitný vyhodnocovací software
   • záručný i pozáručný servis i pre výrobky niektorých iných firiem je zaistené do 24 hodín
   • udelený certifikát VTÚE z r. 2001
   • splátkový predaj
   • zapožičanie systému za úplatu
   • rozsiahla distribučná sieť zaistí maximálnu zákaznícku podporu po celé ČR - SR
   • editácia obchôdzkových údajov oprávnenými osobami
   • export dát súboru

I kontrolu je nutné mať pod kontrolou Evidencia kontroly zamedzí nepríjemným dohadom


Náhrada knihy obchôdzok a dochádzkových hodín v jednom. Tak je možno systém jednoducho charakterizovať. V priebehu obchôdzky strážnik do elektronického snímača postupne zhromažďuje údaje o navštívených kontrolných miestach, a to len letmým priložením snímača ku kontrolnému bodu - identifikačnému čipu, čo k jeho identifikácii je do snímača automaticky doplnený presný dátum a čas načítania. K urobeniu obchôdzkových údajov do PC, kde dochádza k softwarovému spracovaniu dochádzkových údajov, je využitý dátový čip s pamäťou a adaptérom pripojeného k PC.

Prostredníctvom vyhodnocovacieho program WSOK má užívateľ možnosť získavať kompletné informácie o urobených obchôdzkach. Program automaticky zistí i správnosť urobenia jednotlivých obchôdzok.


Práca strážnika

Rozsah činnosti strážnika pri využívaní bežných písomných záznamov môže vyzerať úplne odlišne od reálne odvedenej práce. Pri bežných písomných záznamoch do strážnej knihy sa nijako nedá dokázať pravdivosť údajov, či už sa jedná o príchody a odchody zo služby alebo o priebehu jednotlivých obchôdzok. Naopak, pri využitínekompromisného elektronického zariadenia sa situácia úplne mení. Svoju prítomnosť v zadaný čas na správnom mieste i absolvovanie obchôdzky cez zle dostupné a odľahlé miesta stráženého areálu môže strážnik dôveryhodne kedykoľvek zdokladovať.

Aj keď sa môže zdať, že celý systém kontroly obchôdzky je konštruovaný ako radikálny nepriateľ strážnika, reálne je tomu naopak. Evidencia činnosti či už kontrolných či revíznych pracovníkov je ich vlastná prevencia pred nepríjemnými dohadmi o zavinení prípadných škôd na zdraví či majetku.

Jednotlivé fázy

Identifikácia strážnika

Doporučujeme prideliť každému strážnikovi osobný identifikačný čip, aby bolo možné zistiť kto danú obchôdzku vykonal. Strážnik sa dotkne snímača svojim osobným čipom ,čím sa "prihlási" na obchôdzku. Tieto čipy sa dodávajú na plastovej kľúčenke, alebo ich je možné sústrediť na vrátnicu na prihlasovacom panely s menom (odpadne možnosť straty čipu).

Obchôdzka

Pri dosiahnutí jednotlivých uzlových bodov obchôdzky vybraných tak, aby obchôdzka viedla potrebnou trasou s krátkymdotykom snímača sa zafixovanými čipmi (nalepenými na dverách, pripevnenými na stenách miestností či budov pomocou držiaku, na rozvádzačoch atď.) zapisujú potrebné dáta do snímača. Úspešný zápis je signalizovaný diódou a krátkym akustickým signálom.

Odovzdanie dát do zberného dátového čipu


Pred úplným zaplnením snímača dátami z obchôdzok, obvykle po niekoľkých dňoch, sa nazhromaždené informácie premiestnia krátkym dotykom snímača s dátovým čipom, čím sa v snímači opäť uvolní miesto pre ďalšie záznamy. Dátový čip, ktorý tak slúži ako prenosové médium, potom môže niesť dáta i z niekoľkých snímačov - podľa potreby. Snímač tak zostáva stále k dispozícii na strážnici a nie je nutné ho premiestňovať k vyhodnoteniu dát k vyhodnocovaciemu PC.

Načítanie obchôdzkových dát do PC, vyhodnotenie


Rovnako, ako sú nahrávané dáta z diskety do PC, načítajú sa dáta obchôdzok z dátového čipu pomocou špeciálneho adaptéru do PC s inštalovaným vyhodnocovacím programom WSOK k ďalšiemu spracovaniu a archivácii. Vedľa zoznamov navštívených kontrolných miest v rámci jednotlivých obchôdzok, ktoré program poskytuje z rôznych pohľadov podľa individuálneho nastavenia výstupných zostáv, je možné bez dlhého prehliadania stoviek riadkov výpisov využiť automatického vyhodnotenia správnosti urobených obchôdzok.

Komponenty

Snímač KOS

 
Elektronický snímač KOS má za úlohu bezpečne zhromažďovať všetky dôležité informácie o priebehu obchôdzok vo svojej pamäti tak, aby ani prípadná strata napätia napájacej batérie neviedla k strate dát.

Pri načítaní kontrolného bodu sa ukladá jeho identifikačný kód ku ktorému sa priraďuje dátum a čas identifikácie.

Snímač je konštruovaný s dôrazom na jednoduchú obsluhu, preto neobsahuje žiadne vonkajšie ovládacie prvky a pre načítanie identifikačného čipu stačí len vzájomný letmý dotyk.

Užívateľ si má možnosť vybrať kapacitu snímača od 100 do 8000 udalostí, v závislosti na počtu kontrolných bodov na objekte a frekvenciu obchôdzok a harmonogramu vyčítania pamäti snímača do dátového čipu.

Striedmy design, vysoká odolnosť, praktické rozmery - tak by sa dal charakterizovať vreckový elektronický snímač KOS slúžiaci k čítaniu identifikačných bodov. Pre pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu zodpovedne, je určite snímač systému KOSguard dobrým pomocníkom a sprievodcom, ktorý dokladuje ich zodpovednú prácu a ochráni ich od možných nepríjemností. Naopak veľkým nepriateľom sa môže stať tento malý elektronický prístroj pre nepoctivých pracovníkov, ktorí bežne svoju prácu flákajú..

 

Identifikačné čipy

 
Systém rozlišuje dva typy identifikačných čipov: kontrolné body a čipy strážnika.

Identifikačné čipy - kontrolné body sú rozmiestnené po objekte a slúžia ako kontrolné miesta, ktorými je vyznačená obchôdzka. Túto obchôdzku musia strážnici vykonať v určitom časovom intervale a presne v danom poradí bodov. Sú nenápadné a ľahko sa dajú uchytiť. Na hladké plochy sa doporučuje prilepením kyanakrylátovým sekundovým alebo epoxidovým lepidlom. Na nerovné plochy je možné použiť špeciálny plastový držiak, s možnosťou uchytenia s jednou stredovou skrutkou .

Čip strážnika slúži pre rozlíšenie dát v snímači, je to akási značka, vďaka ktorej software dokáže automaticky rozlíšiť obchôdzky konkrétnych strážnikov. Tento čip je nutný a bez neho by vyhodnotenie obchôdzok nefungovalo správne. Čip strážnika je štandardne dodávaný spolu s praktickou plastovou kľúčenkou pre zamedzene straty čipu.
idm

 

Dátové čipy

 
Na červenej plastovej kľúčenke sú umiestnené dátové čipy a využívajú sa k prenosu údajov obchôdzkových dát, nazhromaždených v pamäti snímača do PC.

Jedná sa o pamäťové čipy iButton označenia DS1996, ktoré zjednoduchšia samotnú transakciu predávania údajov zo snímača do PC. S ich pomocou nie je potrebné prenášať vreckový snímač zo stáleho pracovného miesta k vyhodnocovaciemu PC.

Stačí priložiť snímač k čipu a akonáhle behom niekoľkých sekúnd vydá signál o úspešnom načítaní je dátový čip pripravený k predaniu údajov do adaptéra. Opäť ľahkým priložením čipu k adaptéru sa načítajú údaje do pripojeného PC.

 

Adaptér pre pripojenie k PC

 
Adaptér sprostredkováva komunikáciu medzi PC a čipmi iButton. S jeho pomocou sa dajú čítať dáta zo zberných pamäťových čipov, zistiť číslo (kód) identifikačného čipu - kontrolného bodu alebo nastavovať primárne hodnoty vo vreckovom elektronickom snímači.

K počítaču sa adaptér pripojuje ľahko pomocou sériového portu, rovnako ako modem alebo myš, pokiaľ počítač nie je vybavený sériovým portom, je možné adaptér dodať spolu s redukciou na USB.

Adaptér súčastne slúži tiaž ako nositeľ licencie vyhodnocovacieho programu. Bez jeho prítomnosti možno programy spustiť len v DEMO režime.

 

Software

 

Inteligentný program WSOK pracujúci pod operačným systémom MS-Windows 95, NT, 98, 2000, Me i XP, slúži najmä k zadávaniu, údržbe a tlači primárnych tabuliek (databáz), kontrolných bodov, strážnikov, snímačov a obchôdzok. Vyhodnocovací program spracováva udalosti o urobených obchôdzkach, ktoré sú v podobe jednoduchých údajov o dáte, čase a kódu identifikačného čipu (kontrolného bodu či osobného čipu strážnika) predané z dátového čipu. Program vydáva maximálne prehľadné informácie o názvoch jednotlivých kontrolných miest, prípadne vrátane mena strážnika, ktorý obchôdzku vykonal.

Pri zadaní obchôdzkových harmonogramov a špecifikácii trás je vyhodnocovací software schopný automaticky vyhodnocovať správnosť urobených obchôdzok.

U všetkých výstupných údajov je program pripravený okrem výstupov na obrazovku poskytnúť i tlačovú podobu požadovaných zostáv.Vlastnosti programu WSOK

 • Databáza snímačov, strážnikov, kontrolných bodov a trás
 • Možnosť definície individuálnych obchôdzkových trás
 • Prehliadanie alebo tlač výpisov pre snímač, strážnika, kontrolný bod a trasu v zadanom intervale a rozsahu
 • Interné i zákaznícke výpisy (výpisy s menami strážnikov alebo len s ich osobnými číslami)
 • Urobené obchôdzky z mnoho pohľadov, individuálne nastavenie rozsahu výpisov
 • Funkcie záložky
 • Možnosť samostatného vyhodnocovania rôznych objektov
 • Schopnosť rozdeleného spracovávania obchôdzkových dát podľa firiem
 • Automatická kontrola správnosti urobených obchôdzok
 • Rozdelenie strážnikov do skupín (napr. rôzne pobočky)
 • Tabuľka užívateľských oprávnení prístupu do programu
 • Editácia obchôdzkových údajov oprávnenými osobami
 • Export dát súboru
 • Archivácia

Minimálna konfigurácia PC
Softwarová: Windows 95 a vyšší
Hardwarová: Procesor 486 a vyšší

NOVINKA: modul WSOK E-mail klient

V súčastnej dobe už nie je nutné fyzicky navštevovať strážené objekty za účelom sťahovania dát o obchôdzkach. Najväčšia novinka v našom sortimente - SW WSOK e-mail klient, umožní, aby sa údaje z objektov dostávali na centrálu v podobe e-mailových správ. Stačí, ak má strážnik prístup k PC s nainštalovanou aplikáciou WSOK klient, kde načíta klasickou cestou cez PC adaptér údaje do PC a odtiaľ sa automaticky odošlú formou emailové správy na centrálu, kde príde k ich archivácii v rámci programu WSOK.

wsok

Náklady na zriadenie aplikácie sú minimálne a úspory v cestovných nákladoch veľké. Na objekty už môžete jazdiť len za účelom námatkovej kontroly či výnimočne v krajnom prípade.


Postup práce:

Pre vyčítanie dát na pobočke stačia dáta zo snímača načítať štandardnou metódou do dátového čipu a následne do SW WSOK4 e-mail klient. Po načítaní dochádza ihneď k odoslaniu dát na e-mail centrály a po odoslaní sa ponúkne voľba na zmazanie dát z čipu.

Program WSOK4 e-mail klient naviac ponúka možnosť prehliadnuť v základnej tabuľke načítané dáta, vytvorenie časového čipu a nastavenie času v snímači. Na centrálu prídu dáta v e-mailovej správe. Po ich otvorení priložený súbor uložíte do zložky programu. Po zapnutí programu WSOK4 na centrále príde k automatickému načítaniu dát z adresára (ak je možnosť automatického načítania nastavená). Pokiaľ je už program spustený, stačí zvoliť v menu "Servis", voľbu "Načítané dáta z prevádzky". Načítané dáta sa v programe zobrazujú úplne rovnako ako dáta priamo načítané z dátového čipu.


Výhody:

 • Vyčítanie dát priamo na pobočke, bez nutnosti príjazdu pracovníka z centrály
 • Aktualizácia dáta a času podľa potreby.
 • Opätovná inicializácia prenosového čipu po prípadnom roznastavení.
 • Aktuálna kontrola načítaných dát (či sú údaje správne zaznamenávané v snímači)
 • Získavanie dát z pobočiek ihneď po obchôdzke.
 • Výrazné zníženie nákladov na vyčítanie dát.

 

 

FAQ - odpovede na časté otázky:

 

Ako zmením čas v snímači?

Pomocou programu W-SOK je možno nastaviť rôzne funkcie dátového čipu. Nastavenie prebieha zvolením typu dátového čipu v okne, ktoré sa objaví v programe po zvolení položky Čip/Nastavenie čipu. Zadajte voľbu "Časový čip", program Vás vyzve, aby ste priložili čip na sondu adaptéru. Akonáhle je urobená úspešná zmena na časový čip, v čo najkratšom intervale čip priložte k vyčítanému snímaču. Tým sa čas synchronizoval s časom na vašom PC. Nezabudnite potom čip zase zmeniť na Prenosový čip.


POZOR!!

Korekcia času zároveň vymaže dáta v snímači. Toto bezpečnostné opatrenie znemožňuje zadať pomocou časového čipu nesprávne časové údaje. Pred každým nastavením času je nutné snímač najprv vyčítať, aby nedošlo ku strate načítaných dát.