/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Dochádzkový a prístupový systém A-pro

apro

Plne autonómny elektronický systém, ktorý je schopný ovládať ďalšie prvky, umožňujúce efektívne riešiť kontrolu prístupových oprávnení a evidovať dochádzku.

Charakteristika

   • Bezkontaktné identifikačné média - komfortné bezdotykové elektronické kľúče vo forme karty alebo praktického prívesku
   • Čítanie na vzdialenosť až 20 cm
   • Kontrola oprávnenia ku vstupu do chránených priestorov
   • Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov (závory, zámky, turnikety)
   • Evidencia pohybu osôb - komplexná kontrola dochádzky
   • Garancia objektivity dochádzkových dát a ochrana proti strate
   • Ľahké zadávanie prístupových oprávnení, pri strate elektronického kľúča - pružná zmena prístupových práv
   • Jedinečnosť každého elektronického kľúča je výrobcom zaručená
   • Automatizované vyhodnocovanie dochádzkových údajov prostredníctvom vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA
   • Vedenie databázy užívateľov, elektronických kľúčov a zariadení
   • Evidencia dôvodu prerušenia pracovnej doby
   • Editácia dochádzky - voliteľný rozsah povolenej editácie oprávnenými osobami
   • Prehľadné výpisy z rôznych pohľadov na dochádzku
   • Vytváranie vlastných zostáv a výstupov
   • Test prítomnosti
   • Evidencia prestávok - možnosť automatického vkladania podľa stanovených pravidiel
   • Saldo
   • Sledovanie nadčasov
   • Smenová prevádzka
   • Štatistiky
   • Možnosť exportu a komunikácie cez modem

 

Kontrola a evidencia dochádzky bez kompromisov

Navonok jednoduché fungovanie elektronického systému A-pro je zaistené inteligentnou elektronikou pozostávajúcou prevažne z SMD súčiastok a RISC procesorov. Architektúra systému plne podporuje ľahké ovládanie a manipuláciu pre užívateľov, jednoduchú inštaláciu a údržbu a v neposlednej rade tiež odolnosť a stabilné fungovanie.
Pre identifikáciu používa systém A-pro bezkontaktných identifikačných médií v podobe kariet alebo špeciálnych kľúčeniek. Pre úspešnú identifikáciu užívateľa stačí len letmé priblíženie osobného identifikačného média na vzdialenosť až 20 cm.

Systém je koncipovaný do dvoch základných užívateľských línií. Pre kontrolu oprávnenia ku vstupu slúži jednoduchšia varianta systému - Prístupový systém A-pro. Svoje uplatnenie nachádza od najjednoduchších aplikácií v malých prevádzkach a v domácnostiach až po rozsiahle riešenie kontroly priechodu osôb v rámci veľkých areálov či budov.

Rozsiahlejšia verzia tvorí elektronický systém, ktorý okrem kontroly nad oprávnenými prístupmi plní úlohu všestranného dochádzkového systému - Prístupový a dochádzkový systém A-pro. S jeho pomocou je prevádzkovateľ systému maximálne informovaný o dochádzke zamestnancov, o ich presnom pohybe po areály a v neposlednej rade poskytuje všetky vstupné informácie pre mzdové programy pomocou vyhodnocovacieho softwara.

Systémy A-pro sú konštruované s veľkým dôrazom na bezpečnosť dát, ktoré sú maximálne chránené proti poškodeniu či prípadnej strate. Vďaka dômyselnej architektúre je naviac možné umiestniť čítacie terminály do vzdialenejších miest od ovládacej elektroniky, ktoré tak zostávajú ochránené proti úmyselnému poškodeniu.

Inštalácia systému
Aj keď inštalácia systému A-pro nie je časovo ani technicky náročná, je nutné aby bola urobená profesionálne. V opačnom prípade ide o porušenie záručných podmienok.
Kontakt na existujúce autorizované montážne firmy nájdete v položke distribútor. Každá z autorizovaných spoločností, ktoré sú oprávnené vykonávať odbornú montáž je povinná sa na vyžiadanie preukázať platným certifikátom vystaveným našou spoločnosťou.

Pre záujemcov o získanie statusu oficiálneho predajcu a montážnej firmy, robí naša spoločnosť v pravidelných termínoch zdarma pre odborníkov všestranné, individuálne školenia.
Bližšie informácie prípadní záujemcovia nájdu v elektronickom vestníku alebo na elektronickej adrese info@avaris.sk , prípadne telefonicky alebo osobne.

Komponenty

Riadiaca elektronika  
Úplne autonomný modul systému s vlastnou diagnostikou, napojený na čítací terminál a ďalej prepojený s ostatnými ovládacími elektronikami na sieti a s vyhodnocovacím PC.

Najdôležitejším článkom každého prístupového i dochádzkového systému je ovládacia elektronika - riadiaca jednotka.

Ich úlohou je viesť databázu užívateľov a ich prístupových oprávnení, evidovať informácie o priechodoch či dôvodoch priechodu vo svojej pamäti, spravovať aktuálny dátum a čas a prípadne ovládať pripojené mechanické zariadenie (dvere, závoru, turniket ... ).

Za účelom ochrany pracuje každá ovládacia elektronika úplne autonómne. Tzn., že do doby úplného prenosu údajov do vyhodnocovacieho PC zostávajú dáta v riadiacej elektronike.
ridicijednotka

 

Prístupový terminál  
Na miestach, kde je treba kontrolovať oprávnenie ku vstupu do chráneného priestoru a ovládať pritom mechanické prvky, je využívaný prístupový terminál.

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov.

Priblížením identifikačného média osoby žiadajúce o vstup na vzdialenosť až 15 cm*, terminál načíta jeho identifikačné číslo, ktoré predáva ďalej ku spracovaniu pripojenej ovládacej elektronike.

Rozhodnutie o oprávnenie alebo zamietnutie vstupu do stráženej zóny signalizuje ovládacia elektronikaspäť cez prístupový čítací terminál užívateľovi prostredníctvom diódy LED a krátkym akustickým signálom.


*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí
pristupovy-terminal

 

Dochádzkový terminál  
Na rovnakej báze fungovania, len s rozšírenými možnosťami identifikácie pracuje dochádzkový terminál.

Identifikácia osoby prostredníctvom bezkontaktného média sa uskutoční na vzdialenosť až 20 cm* od terminálu. Okrem načítania identifikačného čísla má užívateľ možnosť voľby dôvodov priechodu, pomocou tlačidiel s príslušnými grafickými symbolmi.

S ohľadom na hlavné poslanie terminálu, slúžiaceho najmä pre registráciu priebehu pracovnej doby, je dochádzkový terminál vedľa indikačnej diódy a akustickej signalizácie vybavený LCD displayom pre zobrazenie aktuálneho času a dát. Informácie o načítaných identifikačných médiách spoločne s informáciou o zvolenom dôvode prechodu sprostredkováva dochádzkový terminál v ovládacej elektronike.*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí
dochazkovy-terminal

 

Adaptér k PC  
Adaptér k PC sprostredkováva komunikáciu identifikačných médií s počítačom najmä pri ich zadávaní do systému.

Zároveň tvorí fyzické prepojenie medzi riadiacimi jednotkami na sieti a vyhodnocovacím počítačom cez sériový port PC.

Maximálna vzdialenosť medzi adaptérom a poslednou riadiacou jednotkou na sieti je 1000 metrov.
Adaptér slúži zároveň ako hardwarový kľúč, teda bez jeho pripojenia sa nedá vyhodnocovací program spustiť, iba v Demo-režime.
pristupovyterminal

 

Identifikačné média  
Pre identifikáciu jednotlivých užívateľov sú využité bezkontaktné identifikačné média komunikujúce v pásme dlhých vĺn na frekvencii 125 kHz na vzdialenosť až 20 cm* od čítacieho terminálu.

Jedná sa o inteligentný čip uzavretý v puzdre vo forme karty alebo praktického plastového prívesku na kľúče.

Na kartu sa dá dať urobiť potlač a používať ako elektronické identifikačné médium a služobný prekaz v jednom.


*) V závislosti na použitom médiu, terminálu a okolitom prostredí
karty

Antivandal privesky
standardni privesky

 

Software ADS

Vyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY slúžia k zadávaniu, údržbe, prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databázy i komplexných informácii o jednotlivých užívateľoch a dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa. Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie o dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa a prípravy podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.


 

Využívaním elektronického dochádzkového systému vrátane vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA dosiahne prevádzkovateľ obmedzenie chybnosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej doby, zaznamenáva kvalitné zvýšenie osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúči neoprávnené nadčasové hodiny. V neposlednom rade je dosiahnuté prostredníctvom elektronického spracovania dosiahnutie časových a tým i finančných úspor pri spracovaní informácii o dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.

Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o všetkých aktuálnych, ale i vyradených užívateľoch, ich pohybe a prípadne ich neprítomnosti (absencii), vrátane zaradenia užívateľov do špecifických skupín s individuálnym nastavením prístupových práv.

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné zaznamenať akékoľvek zmeny, program umožňuje vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku, práceneschopnosť atď...).

Pomocou systému prístupových práv je možné konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení dochádzku editovať alebo len prehliadať. Program umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci môžu editovať dochádzku svojím podriadeným. Ďalej vyhodnocovací software obsahuje systém schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť následne vytlačená alebo dáta exportované do nadriadeného, spravidla mzdového systému.

Oba softwary sú určené pre operačný systém Windows 95 a vyššie.