/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Dochádzkový a prístupový systém A-button

abutton

Svojou architektúrou systém A-button plne zodpovedá štruktúre prístupového a dochádzkového systému našej ponuky s obchodným názvom A-pro. Jedná sa v tomto prípade o plne autonomný systém, ktorý vedľa riadenia otvárania dverí, brán, turniketov či závor podľa prístupových práv, zaistí automatické sledovanie a evidenciu dochádzky.

Charakteristika

   • Bezkontaktné identifikačné média - komfortné bezdotykové elektronické kľúče vo forme karty alebo praktického prívesku
   • Čítanie na vzdialenosť až 20 cm
   • Kontrola oprávnenia ku vstupu do chránených priestorov
   • Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov (závory, zámky, turnikety)
   • Evidencia pohybu osôb - komplexná kontrola dochádzky
   • Garancia objektivity dochádzkových dát a ochrana proti strate
   • Ľahké zadávanie prístupových oprávnení, pri strate elektronického kľúča - pružná zmena prístupových práv
   • Jedinečnosť každého elektronického kľúča výrobcom zaručenia
   • Automatizované vyhodnotenie dochádzkových údajov prostredníctvom vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA
   • Vedenie databázy užívateľov, elektronických kľúčov a zariadení
   • Evidencia dôvodov prerušenia pracovnej doby
   • Editácia dochádzky - voliteľný rozsah povolenej editácie oprávnenými osobami
   • Prehľadné výpisy z rôznych pohľadov na dochádzku
   • Vytváranie vlastných zostav a výstupov
   • Test prítomnosti
   • Evidencia prestávok - možnosť automatického vkladania podľa stanovených pravidiel
   • Saldo
   • Sledovanie nadčasov
   • Smenová prevádzka
   • Štatistiky
   • Možnosť exportu a komunikácie cez modem

Kontrola a evidencia dochádzky bez kompromisov

Pokiaľ plní systém A-button úlohu dochádzkového systému, zaistí vedľa spoľahlivej evidencie dochádzky zamestnancov tiež komplexné vyhodnotenie pracovnej doby, smien a nadčasov a pripraví podklady pre export do ďalších programov (napr. mzdovej agendy). Pre identifikáciu jednotlivých užívateľov využíva systém A-button obľúbené kontaktné identifikačné média - čipy iButton spoločnosťou Dallas Semic. - MAXIM. Pre úspešný proces identifikácie užívateľa stačí len letmé priloženie osobného identifikačného čipu veľkosti gombíkovej batérie k čítacej sonde na čítacom terminály.

Dôsledné spracovanie dochádzkových údajov zaistí vyhodnocovací software, ktorý vďaka vzájomnému prevádzaniu údajov z riadiacich jednotiek užívateľovi sprostredkujú dochádzkové dáta z viacerých pohľadov. Naviac je možné dáta exportovať do mzdových programov k ďalšiemu spracovaniu.

INŠTALÁCIA SYSTÉMU
Aj keď inštalácia systému A-button nie je časovo ani technicky náročná, je potrebné aby bola urobená profesionálne. V opačnom prípade ide o porušenie záručných podmienok.

Pre záujemcov o získanie statusu oficiálneho predajcu a montážnej firmy, robí naša spoločnosť v pravidelných termínoch zdarma pre odborníkov všestranné, individuálne školenie. Bližšie informácie prípadní záujemcovia nájdu v elektronickom vestníku alebo na elektronickej adrese info@avaris.sk , prípadne telefonicky či osobne.

Komponenty

Riadiaca elektronika  
Úplne autonómny modul systému s vlastnou diagnostikou, napojený na čítací terminál a ďalej prepojený s ostatnými ovládacími elektronikami na sieti a s vyhodnocovacím PC.

Najdôležitejším článkom každého prístupového i dochádzkového systému je ovládacia elektronika - riadiaca jednotka.

Jej úlohou je viesť databázu užívateľov a ich prístupových oprávnení, evidovať informácie o priechodoch či dôvodoch priechodu vo svojej pamäti, spravovať aktuálny dátum a čas a prípadne ovládať pripojené mechanické zariadenie (dvere, závoru, turniket ... ).

Za účelom ochrany pracuje každá ovládacia elektronika úplne autonómne. Tzn., že do doby úplného prenosu údajov do vyhodnocovacieho PC zostávajú dáta v riadiacej elektronike.
ridicijednotka

 

Prístupový terminál  
Na miestach, kde je treba kontrolovať oprávnenie ku vstupu do chráneného priestoru a ovládať pritom mechanické prvky, je využívaný prístupový terminál.

Jedná sa o čítacie zariadenie bez akýchkoľvek ovládacích prvkov. Priložením identifikačného média osoby žiadajúce o vstup na terminál načíta jeho identifikačné číslo, ktoré sa predáva ďalej ku spracovaniu pripojenej ovládacej elektronike.

Rozhodnutie o oprávnení alebo zamietnutí vstupu do stráženej zóny signalizuje ovládacia elektronika späť cez prístupový čítací terminál užívateľovi prostredníctvom diódy LED a krátkym akustickým signálom.
pristupovy-terminal

 

Dochádzkový terminál  
Na rovnakej báze fungovania, ale s rozšírenými možnosťami identifikácie pracuje dochádzkový terminál.

Identifikácia osoby prostredníctvom kontaktného média sa uskutoční priložením čipu na snímaciu sondu terminálu. Okrem načítania identifikačného čísla má užívateľ možnosť voľby dôvodov priechodu, pomocou tlačidiel s príslušnými grafickými symbolmi.

S ohľadom na hlavné poslanie terminálu, slúžiaceho najmä pre registráciu priebehu pracovnej doby, je dochádzkový terminál vedľa indikačnej diódy a akustickej signalizácie vybavený LCD displayom pre zobrazenie aktuálneho času a dát.

Informácie o načítaných identifikačných médiach spoločne s informáciou o zvolenom dôvode priechodu sprostredkováva dochádzkový terminál ovládacej elektronike.
dochazkovy-terminal

 

Adaptér k PC  
Adaptér k PC sprostredkováva komunikáciu identifikačných médií s počítačom najmä pri ich zadávaní do systému.

Interface, čítačka, hardlock - tak by sa dali špecifikovať najdôležitejšie funkcie tzv. adaptéru.

Adaptér slúži pre čítanie identifikačných médií pri zadávaní prístupových práv do vyhodnocovacieho programu a zároveň tvorí fyzické prepojenie riadiacich jednotiek na sieti s vyhodnocovacím PC.

Bez pripojeného adaptéru, ktorý slúži ako hardwarový kľúč možno vyhodnocovací program spustiť len v DEMO režime.
adapter

 

Identifikačné média  
Identifikačné média slúžia pre identifikáciu jednotlivých užívateľov. V prípade systému A-button sa využíva kontaktných identifikačných čipov iButton spoločnosti Dallas Semic.-MAXIM.

Jedná sa o identifikačné médium, ktoré tvorí kremíkový čip hermeticky uzavretý v puzdre z nerez oceli v tvar gombíkovej batérie, o priemere 17.35 a výške 5 mm. Každý čip nesie svoj individuálny 64-bitový kód, pričom jedinečnosť každého čipu je výrobcom garantovaná.

K identifikácii užívateľa stačí letmé priblíženie čipu k čítacej sonde na dochádzkovom alebo prístupovom terminály. Hlavnou výhodou aplikácie identifikačných čipov je ich veľká odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Systém A-button je teda maximálne vhodný pre využitie do náročných prevádzok, kde sú ostatné identifikačné média náchylné na poškodenie.

Proti prípadnej strate je identifikačný čip ochránený umiestením na špeciálny plastový úchyt, ktorý je možné pripevniť na zväzok kľúčov.
cipy


Software

Vyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY slúžia k zadávaniu, údržbe, prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databázy i komplexných informácii o jednotlivých užívateľoch a dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa. Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie o dochádzke podľa konkrétneho výberu prevádzkovateľa a prípravy podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.


 

Využívaním elektronického dochádzkového systému vrátane vyhodnocovacieho programu DOCHÁDZKA dosiahne prevádzkovateľ obmedzenie chybnosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej doby, zaznamenáva kvalitné zvýšenie osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúči neoprávnené nadčasové hodiny. V neposlednom rade je dosiahnuté prostredníctvom elektronického spracovania dosiahnutie časových a tým i finančných úspor pri spracovaní informácii o dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.

Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o všetkých aktuálnych, ale i vyradených užívateľoch, ich pohybe a prípadne ich neprítomnosti (absencii), vrátane zaradenia užívateľov do špecifických skupín s individuálnym nastavením prístupových práv.

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné zaznamenať akékoľvek zmeny, program umožňuje vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku, práceneschopnosť atď...).

Pomocou systému prístupových práv je možné konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení dochádzku editovať alebo len prehliadať. Program umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci môžu editovať dochádzku svojím podriadeným. Ďalej vyhodnocovací software obsahuje systém schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť následne vytlačená alebo dáta exportované do nadriadeného, spravidla mzdového systému.

Oba softwary sú určené pre operačný systém Windows 95 a vyššie.